Čakry

Čakry jsou centra vědomí, také energetická centra. Čakra znamená kolo. Existuje tisíce a tisíce čaker v našem těle, ale sedm z nich je nejdůležitějších. Každá čakra má určitou barvu, kosmický element, určitý počet lotosových květů, mantru, hudební tón. Lotosový květ znamená počet pránických kanálků, jež jsou na tuto čakru napojeny a plní její funkci. Čím je čakra vyšší, tím má i více kanálků - to jest více funkcí

 

 

Jak čakry pracují ukázka:    www.youtube.com/watch?v=OkM1A-_Zyes

 

První čakra - Muladhára 

barva červená - 4 lotosové květy - element země - mantra Lam - tón G, hatha jóga

tato čakra je umístěna v oblasti kostrče a představuje vše, co je v nás pevné ve fyzickém i duchovním smyslu

Pozitivní vlastnosti jsou: stabilita, vytrvalost, věrnost a pevnost, což odpovídá pevnému elementu země.

Negativní vlastnosti: dogmatismus, sektářství(slepá víra, fanatismus), netolerance. Tito lidé hledají jistotu v materiálním bohatství. Jejich první čakra kmitá na nižší a hrubší frekvenci. Vážou se k věcem, lpí na hmotě a smyslových požitcích, stravují se většinou těžkými jídly. Řídí se spoustou pravidel-libují si v dodržování zákonů i jejich paragrafů a vidí svět černobílýma očima-toto je správné, toto je nesprávné. Často sympatizují s rčením: Co je psáno, to je dáno, aniž by přemýšleli, zda je to v souladu s Božími zákony. Mají tendenci k uspokojování převážně fyzických a smyslových potřeb. Mají často strach o své materiální bohatství.

Pozitivní afirmace kořenové čakry:

 • mé tělo se pro mne stává důležitým, neustále mu dodávám výživu, nejenom zdravou stravou ale i pránou
 • ujímám se zodpovědnosti za svůj život, dokážu se vyrovnat s jakoukoli situací
 • uvědomuji si hojnost lásky, důvěry a péče, která mě obklopuje
 • má vnitřní matka je tu vždy pro mne, chrání mě, živí a utěšuje
 • zasluhuji si to nejlepší, co život může nabídnout, mé potřeby jsou vždy uspokojeny
 • jsem spojena s Matkou Zemí a znám pocit bezpečí pramenící z života, jenž je zakotven v realitě a v přítomném okamžiku

 

 

Druhá čakra - Svadhištána

barva oranžová - 6 lotosových květů - element voda - mantra Vam, tón A, tantra jóga

je umístěna přibližně 2 cm pod pupkem a představuje vše, co je tekuté v nás - ve fyzickém i v duchovním smyslu

Pozitivní vlastnosti jsou: flexibilita, pružnost, přizpůsobivost, schopnost být v proudu se životem, naučit se žít se změnami, které nám přináší každodenní život a naučit se spoléhat na intuici.

Negativní vlastnosti: nestabilita, nejistota, nepřizpůsobivost, neschopnost být v proudu, snadná ovlivnitelnost a podlehnutím vnějším impulsům, zneužívání sexuální energie jen pro sebeuspokojení, neschopnost tvořit.

Pozitivní afirmace sakrální čakry:

 • blíží se doba, kdy budu naprosto šťastná/ný a naplněná/ný. Život mi nabízí vše, co pro tuto cestu potřebuji
 • zasluhuji si lásku a rozkoš
 • mám právo vyjádřit své touhy, před sebou i před druhými
 • jsem dost dobrá/rý  taková/vý, jaká/ký jsem
 • život se odvíjí tak, jak má
 • jsem připravena cítit své tělo a cítit se dobře ve vztahu ke své sexualitě

 

Třetí čakra - Manipúra

barva zlatožlutá - 10 lotosových květů - element oheň - mantra Ram, tón Ais, karma jóga(jóga činu a sloužení)

tato čakra je čakrou sluneční, kde je umístěno centrum energie - hara centrum v solar plexu. Nachází se lehce nad pupkem a představuje vše, co je v nás ohnivé a energetické.

Pozitivní vlastnosti jsou: nadšení, inspirace, radost, kreativita, vytrvalost, disciplinovanost, kontrola a správné využití energie. Jestliže je naše energie správně usměrněna k pozitivním, duchovním cílům, automaticky se v nás probouzí inspirace a kreativita. Vše konáme s radostí a nadšením.

Negativní vlastnosti: agresivita, ohnivost, hrubost, bojovnost, výbušné cholerické a netaktní chování, neschopnost ovládat svou energii, konání povinnosti zaslepeně, vý bušně. Lidé, kteří nemají třetí čakru pod kontrolou, jsou válečníci, agresivní lidé, manipulátoři a diktátoři. Jelikož neumějí ovládat sebe a svou energii, pokoušejí se ovládat druhé, proto jsou hnáni do konfliktů, válek a bojů.

pozitivní afirmace solar plexu:

 • akceptuji to, kým jsme a cením si své osobnosti
 • vím, že se stávám tím nejlepším člověkem, jakým mohu být
 • jsem odhodlána chovat se k sobě s úctou a respektem
 • má osobní moc každý den sílí
 • jsem samostatný člověk, sama/sám se rozhoduji co si myslet a jak jednat
 • zasluhuji si veškerou lásku, úctu, radost, štěstí, jichž se mi dostává
 • s otevřeností přijímám vše dobré, co život dává

 

Čtvrtá čakra - Anaháta

barva zeleno -růžová, 12 lotosových květů, element vzduch, mantra Jam, tón D, bhakti jóga(jóga oddanosti)

je to čakra lásky, fyzicky umístěna uprostřed hrudi

Pozitivní vlastnosti jsou: láska, soucítění, pokora, vděčnost, odpuštění, odvaha, tolerance, trpělivost, něha. Pokud je čakra otevřena, budeme cítit lásku ke všemu. Jsme oddaní, věrní, sloužíme, ochotni nezištně pomáhat, cítíme že jsme nástroj Boží lásky. Máme radost z dávání, pomáhání, vše co děláme, děláme srdcem.

Negativní vlastnosti: nenávist, žárlivost, závist, nedůvěra, jsme silně pod vlivem emocí, pokud dáváme někomu lásku, žádáme, aby byla opětována. Lpíme na všem co máme rádi, neumíme nechat lásku volně plynout. Věříme, že opravdové štěstí je v předmětech a lidech co máme rádi. Když pak od nás blízcí lidé odejdou, na kterých jsme stavěli své štěstí, jsme zklamáni a šokováni a život pro nás ztrácí smysl. Vázanost, lpění a nedůvěra jsou největší překážkou. Hodně lidí nemá důvěru v žádná učení, neuctívají nic, nemají pokoru ani vděčnost. Jsou bezcitní, studení, nezajímají se o druhé, nedokáží se do nich vcítit. Jejich vědomí je omezeno jen na Já a moje. Když své vědomí rozšíří, pak se rozšíří i poznání a tím i opravdové štěstí.

pozitivní afirmace srdeční čakry:

 • posílám lásku každému, koho znám, všechna srdce jsou otevřena, aby přijala mou lásku
 • přijímám, že bolest je nutnou součástí mého růstu a vývoje
 • miluji sama/sám sebe taková/vý, jaká/ký jsem, i potenciál ve svém nitru
 • všechnu bolest minulosti předávám do rukou lásky
 • jsem vděčna/vděčen za všechnu lásku, kterou můj život zahrnuje
 • druzí lidé si zasluhují můj pocit
 • láska, kterou cítím k sobě i k druhým je bezvýhradná
 • láska mě osvobozuje, druzí milují tak, jak nejlépe dovedou
 • pokud mě někdo nemiluje dost, je možné, že je schopen jen omezeného vyjádření lásky a zasluhuje můj soucit

 

Pátá čakra - Višudhi

barva světle modrá až indigová, 16 lotosových květů, element éter, mantra Ham, tón Dis, mantra jóga

je fyzicky umístěna v oblasti hrdla

Pozitivní vlastnosti jsou: komunikace, mír, volnost, svoboda, schopnost se vyjádřit, říct jasně co chceme. Pokud máme tuto čakru v harmonii, velmi snadno navazujeme vztahy s okolím a Vesmírem, umíme se vyjádřit, jsme v klidu a rovnováze a cítíme se svobodní a volní. Náš hlas je melodický a příjemně zní. Umíme komunikovat s celým Vesmírem, vnitřním i vnějším. Pozitivní lastností této čakry je, že také umíme mlčet a naslouchat jiným.

Negativní vlastnosti: neklid, nervozita, uzavřenost, nekomunikativnost, neschopnost vyjádřit se, upovídanost, koktavost, přehnaná upovídanost. Strach projevit se,, jsme uzavření, máme trému cokoliv říct a jako bychom měli knedlík v hrdle."

pozitivní afirmace krční čakry:

 • začínám mluvit ze sebe
 • to co chci říct, zaslouží si být vaslechnuto
 • těší mě vyjádřit vlastní pocity a být tvůrčí
 • naslouchám potřebám a touhám druhých a uznávám je
 • vždy hovořím ze srdce
 • dříve než své myšlenky a svá slova vyřknu, přemýšlím o nich
 • můj hlas se stává silnějším a přesvědčivějším

 

Šestá čakra - Ádžňa

barva indigo modrá až fialová, 2 velké lotosové květy, každý z nich má 48 okvětních lístků, mantra ÓM, džňána jóga

je fyzicky umístěna mezi obočím - 3.oko

Pozitivní vlastnosti jsou: intuice, koncentrace, vůle a odhodlanost. Probuzení této čakry v nás otevírá vnitřní zrak, schopnost předvídat,, cítit a číst myšlenky jiných a vnímat předem budoucí události. 6 čakra se také nazývá 3. oko, Šivovo oko nebo Kristovo centrum. Když se nám podaří úplně otevřít tuto čakru, vidíme celý Vesmír jako nekonečné světlo.

Negativní vlastnosti: přehnaný intelekt, nevůle, nesoustředěnost, racionální uvažování a neustálé analyzování všeho. Intelektuálové jsou lidé, kteří si vše teoreticky a rozumově vysvětlí, ale nedokážou Pravdu vnímat intuitivně.  Dysfunkce této čakry se často projevuje poruchou zraku. Nechceme vidět svět takový jaký je.

pozitivní afirmace třetího oka:

 • uvědomuji si potřebu ticha a klidu pro svůj život
 • odpovědi na všechny mé otázky se nacházejí v mém nitru
 • důvěřuji svým pocitům
 • nemám co dokazovat, jsem sebezjevením božského plánu
 • jsem naplněn/a moudrostí
 • věřím, že moje představivost pro mne vytvoří svět štěstí a bezpečí
 • představivost je životadárnou krví mé tvořivosti
 • chci přijímat sebe i druhé právě takové, jací jsme
 • chybování mi umožňuje poučit se, růst a vyvíjet se

 

 

Sedmá čakra - Sahasrára-korunní čakra

barva zlatavě bílá, tisíce lotosových květů, mantra ÓM

fyzicky je umístěna v oblasti temena hlavy, je to jediná čakra, která v sobě nemá protikladné póly, je to čistá absolutní čakra.

Jedinou vlastností této čakry je blaženost - ananda, vždy nová Božská radost - sat-čit-ananda.

Naše čakry, umístěné v mikrokosmu našeho subtilního těla, jsou tajemně propojené s vnějšími kosmickými makročakrami, podobně jako je naše duše propojená s nekonečným Duchem. Vše, co existuje v nás (v mikrokosmu), existuje i mimo nás v makrokosmu, ale platí i opačně - to co neexistuje uvnitř nás, neexistuje ani mimo nás.  Jógová a jiná duchovní cvičení mají za cíl rozšíření našeho individuálního vědomí a naladění na kosmické Vědomí. Je to často dlouhý proces.  

pozitivní afirmace korunní čakry:    

 • slaďuji se a dosahuji jednoty se svojí Vyšší mocí   
 • začínám s láskou a vděčností přijímat sebe samu takovou, jaká jsem (sám sebe, takový jaký jsem)
 • nehodlám se již intelektuálně ani v tvůrčí oblasti omezovat. Spojuji svého ducha s pramenem veškerého poznání
 • jsem jedinečnou, zářivou a milující bytostí
 • toužím svůj život založit na lásce a spokojenosti
 • chci změnit svůj život a osvobodit se
 • zbavuji se všech omezujících myšlenek a pozvedám se k vyšším úrovním vědomí
 • jsem kým jsem a raduji se z toho