Sri Swami Vishwananda

"Mým posláním je otevírat lidská srdce"

"Cesta, kterou každý musí podstoupit, vede z mysli do srdce."

 

Paramahamsa Vishwananda dává v průběhu celého roku v různých částech světa daršany. Jeho cílem je pomoci druhým nalézt a realizovat nejvyšší, ničím neomezenou bezpodmínečnou lásku, která je přítomna v každé lidské bytosti…

Všichni jsme bratry a sestrami, dětmi narozenými ve stejné Boží náruči. Naši pravou identitou, skrytou za našimi emocemi a myšlenkami každodenního života, je naše duše, naše pravé a skutečné Já. K tomu abychom mohli dosáhnout vnější jednoty se všemi, musíme dosáhnout jednoty mezi tělem, myslí a duší. Musíme sami sebe umět přijmout a milovat se takoví jací jsme, naše tělo, emoce, myšlenky a zároveň usilovat o poznání našeho vyššího Já, duše, naše skutečné podstaty. Lidé si potřebují připomenout, že všichni pocházíme ze stejného zdroje a do tohoto zdroje se opět všichni navrátíme. Tímto zdrojem je Bůh, z kterého vzešlo všechno, co jest."

 
Sri Swami Vishwananda je osvícený duchovní mistr z ostrova Mauricius, je inspirací i zakladatelem hnutí Bhakti Marga. Je ztělesněním toho, kdo
žije cestu oddanosti k dokonalosti.
Hlavními principy, stojící za posláním Sri Swamiho Vishwanandy a Bhakti Margy jsou "Láska, Trpělivost, Jednota." Dohromady tato tři slova vytvářejí nadčasový vzorec, jenž indikuje jak cíl, tak i cestu, která k němu vede.
 
Koncem března a začátkem dubna roku 2016 se mi splnil sen, byla jsem na čtyřdenní duchovní pouti v ašrámu Swamiho Sri Vishwanandy. Byl to pro mne velmi silný duchovní prožitek, být v jeho přítomnosti. Nejvíce na mě zapůsobila obrovská pokora, vděčnost, úcta, skromnost, radost a láska, která ze všech kteří žijí v jeho přítomnosti vyzařuje.  Byly to 4 dny v úplně jiném světě. Celý tým Bhakti Margy měl vše skvěle připravené, dostávalo se nám velké pozornosti, lásky a péče. Odjížděla jsem s pocitem, že tam nejsem naposled.
Kamarád mě vyfotil jak dostávám Daršan.
 
 
Jeho mezinárodní centrum je v srdci Německa a Evropy, poblíž Frankfurtu v ašrámu Shree Peetha Nilaya (Příbytek Božské Matky), v krásné krajině regionu Taunus. Je to místo nikdy nekončící duchovnosti. Obyvatelé ášramu i hosté se děnně scházejí k obřadům, modlitbám, zpěvu, sévě a tak sdílí svou lásku k Bohu. Každý měsíc se pořádají velké oslavy s účastníky z celého světa, čímž vytváří dynamickou atmosféru transformace a duchovního růstu, který každému poskytuje přesně to, co právě hledá.
 
LÁSKA - Swamiho poselství je velmi jednoduché: Jen Láska. Swami věnuje svůj život otevírání lidských srdcí a probouzení jejich schopností bezpodmínečné lásky. Jeho cílem je pomoci ostatním najít a realizovat nejvyšší, ničím neomezenou a bezpodmínečnou Božskou Lásku, která je přítomna v každé lidské bytosti.
TRPĚLIVOST - Swami často připomíná, že na duchovní cestě má být člověk trpělivý a vytrvalý a nemá očekávat rychlé výsledky. Jeho přáním je, aby se lidé naučili věřit Bohu a Guruovi, který sídlí v jejich vlastním srdci. Víra přichází společně s odevzdáním, a my se pak více a více umíme odevzdat Boží vůli.
JEDNOTA - Konečným cílem duchovní cesty je sjednocení s Bohem. Swami nás učí vidět lásku ve všech náboženstvích. S přirozeností sobě vlastní spojuje prvky východní a západní duchovní tradice, čímž lidem umožňuje přístup k velmi osobní zkušenosti s Božstvím, bez ohledu na jejich kulturní zázemí, pohlaví či věk.
BHAKTI MARGA
Bhakti Marga byla založena Sri Swami Vishwanandou v roce 2005. Bhakti znamená láska a oddanost. Marga znamená cesta. Bhakti Marga je tedy cestou lásky a oddanosti k Bohu. Jedná se o cestu z mysli do srdce, v němž se střetáváme s pravou Láskou a vlastní Božskou podstatou.
 
Komunita Bhakti Margy čítá stovky skupin a tisíce podobně smýšlejících lidí po celém světě, které všechny spojuje jejich oddanost a láska k Bohu. Nicméně i v rámci cesty oddanosti existuje tolik cest, kolik po ní kráčí různých lidí, protože každý má k Bohu osobní a naprosto výjimečný vztah.
Bhakti Marga se vyznačuje vstřícným a přijímajícím postojem vůči odlišným vyznáváním duchovnosti.
Vítá všechna náboženství a víry: logo Bhakti Margy spojuje symboly všech pěti hlavních světových náboženství do harmonického celku.
Nejedná se o pouhý vnější symbol, též reflektuje naši vnitřní víru. Cesta oddanosti je o lásce k Bohu a nezáleží na podobě, s níž si ho spojujeme.
 
DARŠAN a SATSANG
Swami cestuje po světě a udílí daršany a satsangy bezpočtu duchovním hledajícím. Obdržet osobní požehnání od osvíceného mistra je jedním z největších darů lidstvu, protože Swamí ve své podstatě odstraňuje všechna omezení lidské mysli a probouzí naši přirozenou schopnost bezpodmínečné lásky.
Satsang představuje jedinečnou příležitost, jak dostat jasné a smysluplné odpovědi na velká duchovní tajemství života. Indická písma praví, že ten, kdo se účastní satsangu, shledá své starosti lehčí a bude osvobozen z iluze.
 
DUCHOVNÍ PRAXE
Swami nám nabízí mnoho technik, jejichž pomocí můžeme objevit Božskou Lásku v sobě, jako například Átma krija jógu, OM Chanting, púdža(obřady a modlitby), kirtany (oddané zpěvy), malování ikon, zpívání manter a mnoho dalšího.
 
Sri Swami Vishwananda ve studiu na Cestách k sobě. Krásné povídání o jeho cestě, na konci dává všem Požehnání:
 
 
 
 
Kdo je Swámi Vishwananda?
 

O: Snažíte se lidem představit Swámího Vishwanandu. Kdo je to?

Raghudas: Swámí Vishwananda je Velkým Avatárem našeho věku. Je přímým vtělením Božské inkarnace do lidského těla. Je to výjimečný Avatár. Je inkarnací celistvého Božství, tedy Božského Otce i Božské Matky se všemi božskými aspekty. Je jednou z přímých inkarnací Mahavatára Babajího žijícího v transcendentálním těle od počátku věků do počátku věků v Himalayích. Je nejvyšším mezi všemi v boží hierarchii, samotnou božskou podstatou, Absolutnem.

O: Povězte nám prosím ale, kdo je to Avatár?

Raghudas: Avatár je velmi vysoká duchovní bytost, jež přichází na Zem z Nejvyššího Světla, z Božské podstaty, Absolutna. Je si již od počátku vědom toho, kým je a s jakým posláním přišel.

Stává se tak velmi vzácně a také když začíná ve světě převažovat temnota, tedy bezpráví, negativita, agresivita, sobeckost, bezohlednost, ziskuchtivost, války, vykořisťování, neporozumění, lži, intriky, atd. Pokud je přitom volání uvědomělých bytostí – jogínů, rišiů, lidských guruů ale i obyčejných, prostých lidí dostatečně silné a upřímné, Bůh sám sestoupí na Zem v lidském těle. Může pak lidem pomáhat a transformovat je. Avatár je toho důkazem.

I jediný uvědomělý člověk může takto např. zachránit celou Zemi. Avatár přináší světlo, působí jím na vědomí všech bytostí, vyzdvihne pravdu, lásku, spravedlnost a pomůže těm lidem, kteří o toto usilují. Na druhou stranu svou nezměrnou a nepopsatelnou silou ničí a transformuje zlo.

Swami Vishwananda day 7

 O: Příchod avatára na Zem je tedy velmi významnou událostí…

Raghudas: Přesně tak. Bylo by velkou chybou považovat takovou bytost jednoduše za charismatického vůdce, duchovního učitele, lidského gurua, či svatého člověka. Vliv avatárů, kteří byli na Zemi v minulosti, jako např. Ježíš Kristus, panna Marie, Ráma, Krišna a dalších byl a stále je dalekosáhlý. Avatárova přítomnost je velká milost pro planetu Zemi jako bytost, pro lidstvo, pro rostliny, zvířata, ale i pro další vesmíry a dimenze celého Stvoření.

O: Je tedy pravdou to, že Swámí Vishwananda je mimořádnou duchovní bytostí a jeho mimořádnou transcendentální sílu a lásku, kterou cítí k celému Stvoření nemůžeme současnými lidskými smysly ani pojmout?

Raghudas: Swámí Vishwananda je Avatár. Má výjimečné schopnosti a není poddaným žádných vesmírných sil a zákonů a to ve všech vesmírech a světech, které existují. Jeho duchovní stav je mimo lidské chápání a možnosti jsou nekonečné a neohraničené. Jeho přítomnost je požehnáním nebes světu. Přesto je velmi skromný a sám nestojí o přílišnou popularitu či publicitu.

Lidé nyní mají možnost dozvědět se tuto Pravdu o přítomnosti Velkého Avatára na Zemi a využít tuto příležitost.

Můžeme zdůraznit, že příchod tak velkého Avatára na Zemi probíhá tiše a nepozorovaně. Taktéž po splnění svého poslání, své mise náhle odchází. Nezemře jako jiní lidé, jeho tělo není možno ani pohřbít, ani spálit. Velký Avatár prostě zmizí i se svým fyzickým tělem.

O: Proč je tedy důležité oznámit lidem přítomnost Swámího Vishwanandy?

Raghudas: Ježíš, Ráma, Krišna a další Avatáři se vždy obklopili jen hrstkou učedníků. Lidé většinou pochopili jejich význam teprve, až když odešli. Bylo hodně hledajících, kteří se s nimi chtěli potkat, ale nemohli.

Chtěli bychom přesvědčit Swámího Vishwanandu, aby vstoupil mezi lidi a davy a pomohl globálně. Tak, aby všichni dostali šanci, aby to bylo jiné než v minulosti. Proč? Protože on může posunout spoustu duchovně hledajících o obrovský kus dál. Takovou silou, že lidé mají možnost přeskočit několik svých inkarnací. Ty jim mohou být odpuštěny a tím je jim umožněno posunout se blíže k Bohu. Nebo se mohou dokonce osvobodit úplně a s Bohem splynout. Dojít k nejvyššímu cíli, dosáhnout nejvyšší Pravdy. Dojít tak k úplné realizaci. Není to úžasná šance, obrovský dar? Není toto dostatečný důvod oznámit těm hledajícím, tápajícím a zklamaným tuto skutečnou pravdu?

O: Zmínil jste se o tom, že Velký Avatár po splnění svého úkolu náhle zmizí. Netušíte, kdy se tak může stát.

Raghudas: Toto je velmi citlivá otázka. Moc času už nám ale nezbývá…Přál bych všem hledajícím lidem, kteří usilují o Světlo a poznání Pravdy, aby se dozvěděli o Swámím Vishwanandovi a mohli tak využít tuto obrovskou šanci zažít Velkého Avatára přítomného na Zemi v lidském těle. Pokud lidé budou upřímně a láskyplně usilovat o Jeho delší pobyt mezi námi, může se nám to podařit. Každý den Jeho přítomnosti mezi lidmi je nejen po duchovní stránce velmi důležitý.
vishwananda3

 O: Povězte nám, prosím, o Swámím Vishwanandovi více. Můžeme se s ním setkat?

Raghudas: Jistěže ano. Swámí Vishwananda se narodil se na ostrově Mauricius. Má oddané, ašrámy a duchovní centra na různých místech po celém světě. Velmi často se však zdržuje v hlavním ašrámu – Centru Springen v Německu.

Swámí Vishwananda nepřišel měnit lidi ve víře, ale naopak – sjednocuje všechna náboženství světa. Přišel vyzdvihnout a uvědomit v lidech víru v Pravdu, Boží lásku, Absolutno. Uposlechl volání uvědomělých bytostí toužících po jeho přítomnosti. Jednou z nich byl i Swámí Sivavanda Saraswati (*1887, †1963) z Risikeshe v Indii, jež se bohužel inkarnace Nejvyššího již nedočkal. Vůlí Velkého Avatára je pomáhat prorokům, duchovním mistrům, guruům a dalším Avatárům v jejich poslání. Je to slib samotného Stvořitele, který dal Zemi a lidstvu. Být stále přítomen a chránit Zemi a její bytosti, bude-li to zapotřebí.

Skoro každý den můžeme být v blízkosti Swámího Vishwanandy svědky mimořádných událostí a zázraků. Hlavními aspekty Swámího Vishwanandy, se kterými přišel pracovat na Zemi, a splnit svoje poslání jsou:

Láska Trpělivost Jednota

Pouhou svou přítomností v lidech tyto pozitivní aspekty a mnohé další probouzí a vede je na duchovní Cestě k nejvyššímu cíli.

Mahavatár Babají přínáší do naší doby skrze Swámího Vishwanandu dávno zapomenuté a vzácné duchovní techniky. Lidé se tak mohou naučit udržet Světlo jak v sobě samých, tak i ve svém okolí. Jedná se o velmi účinný a rychlý jogínský systém ATMA KRIYA.

Swámího Vishwanandu také spojuje výjimečné pouto s Ježíšem Kristem a s jeho poselstvím, které je naplněno bezpodmínečnou Božskou láskou a přijetím.Toto velmi silné duchovní pouto se projevuje i tak, že Vishwananda mívá pravidelně o Velikonočních svátcích stigmata po celém těle. Jeho vědomí je s vědomím Ježíše Krista velmi úzce spjato.

Swámí Vishwananda má schopnost vyléčit cokoliv a harmonizovat lidi na všech úrovních bytí. Děje se tak jak dotykem, tak pohledem, nebo jeho pouhou přítomností, jeho vůlí. Dokáže silou vůle materializovat různé předměty, které ochraňují a uzdravují oddané (vibhuti – posvátný popel, lingamy, různé přívěšky, prsteny, amritam – božský nektar nesmrtelnosti). Lidé jsou v jeho přítomnosti zahrnováni obrovskou láskou a blažeností. Jsou známé případy, kdy se náhle objevil, nebo zmizel a tím doslova šokoval své blízké.

Největším úkolem Swámího Vishwanandy je však duchovní transformace lidstva a Země jako takové. Swámí Vishwananda přináší Nejvyšší světlo nejen všem bytostem na Zemi, ale celému Stvoření.

O: Zmiňoval jste se o aspektech, co jimi máte na mysli?

Raghudas: Avatáři přicházejí na Zem s různými schopnostmi, které si s sebou přinášejí pro svou práci, své poslání. Každý Avatár má v popředí určité božské atributy, se kterými na Zemi pracuje. Mezi atributy Swámího Vishwanandy patří Láska, Trpělivost a Jednota. Přesto ale Avatáři pracují se všemi božskými atributy.

Avatáři jsou neomezení, neohraničení, nekoneční a jen těžce pochopitelní lidskou myslí. Mají schopnost vyplnit přání lidí, schopnost aktivovat intelekt, schopnost ničit ego, schopnost vyléčit cokoliv pouhým dotykem nebo pohledem ze své vlastní vůle. Avatáři mohou materializovat různé předměty, např. vibhuti – posvátný popel s mimořádnými účinky, lingamy, prsteny, medailony, které chrání oddané a také amritam – božský nektar nesmrtelnosti. Avatáři jsou zdrojem blaženosti, lásky a mají schopnost osvobodit od nevědomosti a různých závislostí. K Avavatárům patří neochvějně odvaha, pevnost, pružnost a vševědoucnost – tzn. jsou schopní vidět minulost, přítomnost i budoucnost všech bytostí v celém stvoření. Mají schopnost darovat život. Avatárovo jméno má vysoké duchovní a světelné vibrace, při jehož opakování (džapa) se vyzdvihuje duchovnost. Mají sílu přitáhnout vnitřní bytí a schopnost předat samotný dotek Božství (lásku, Světlo, nesmrtelnost, atd). Pouhou svou přítomností mění Avatáři karmu a osudy lidí. Jsou známé případy, kdy se vyskytovali na více místech najednou, tzn. mohou se náhle objevit či zmizet.

O: Zmíňoval jste se o vibhuti, posvátném popelu s mimořádnými účinky. Proč ho Swámí Vishwananda zhmotňuje?

Raghudas: Vibhuti, neboli svatý popel je materializován Swámím Vishwanandou přímo z jeho ruky, nebo na obrazech, předmětech Vishwanandou posvěcených. Vibhuti je materializováno přímo z Prázdnoty. Přináší obdarovanému prospěch, protože spaluje všechny hříchy, umocňuje duchovní nádheru, odstraňuje nebezpečí a brání proti manipulaci zlými duchy. Vyznačuje přítomné „memento“ pomíjivosti těla, protože po kremaci z něho nezůstane nic, než hrstka popela. Je to jeden z těch nevysvětlitelných zázraků Swámího Vishwanandy, se kterými si věda neví rady. Vedle Swámího Vishwanandy se zhmotňuje tak neokázale, půvabně, tiše, a tak přirozeně, že by lidé snadno přehlédli význam této nevýslovné milosti. Vibhuti se rozdává obdarovaným jako symbol požehnání Swámího Vishwanandy. Je rozdělováno s největší péčí. Vibhuti se může nanášet na čelo, jazyk, nebo rozpustit ve vodě jako nápoj a pít jako lék v případě nemoci. Můžeme ho nosit s sebou jako talisman. Vibhuti, které zhmotňuje Swámí Vishwananda, má na sto různých podob. Každá z nich slouží zřejmě tomu účelu, pro který je stvořen. Někdy je vibhuti šedé, jindy bílé, červené, oranžové nebo žluté s pronikavou vůni a chutí. Může být chutě slané, sladké nebo prostě žádné.

vishwananda-holding-lingam-1

 O: Co je to lingam? Proč je Swámí Vishwananda materializuje a co to znamená, když ho dostaneme?

Raghudas: Lingam je demonstrace Božství, Lásky, života a síly. Lingam je základ všech atributů a jmen. Je bez formy a přesto má všechny formy. Je bezejmenný se jménem, primárně se rodící z Božství.

Lingam má oválný tvar buňky, vesmíru, vejce, což je symbolem života. Zhmotňují se za různými účely. Uzdravení, ničení démonických vlastností a temnoty za účelem posílení duchovnosti v člověku. Jsou materializovány Swámín Vishwanandou jen tak v dlani nebo v jeho útrobách, následně je vyvrhne, což lze vidět při svátku Mahashivaratri. Jsou z různých materiálů – ryzího zlata, nebo úplně černé, křišťálové, mléčné, nebo různě barevné. Pokud je někdo obdarován touto milostí, lingam samotný by měl ctít a uchovávat jako zhmotněné Božství na Zemi.

O: Dne 4. listopadu 2005 byl Swámín Vishwanandou zhmotněn Zlatý lingam (Hiranyagarbha lingam). Mohl byste nám o něm něco říci?

Raghudas: Nejlepší by bylo, kdyby vám o něm povyprávěl sám Swámí Vishwananda, já jsem u jeho vzniku nebyl přítomen. Pokusím se vám říci to, co o tomto lingamu vyprávěl. Swámí Vishwananda zhmotnil tento lingam obrovskou silou miliónů sluncí. Nikdo při jeho vzniku nesměl být přítomen, protože tato síla by byla spalující. Tuto sílu vydrží pouze Avatárovo tělo. Lingam měl obrovskou, zářnou, duchovní sílu. Sálalo z něho velké Světlo a nikdo se nesměl lingamu dotknout. Zhmotněn mohl byt na Zemi pouze 3 dny. Jeho Světlo duchovně pozdvihlo nejen přítomné, kteří ho mohli shlédnout, ale transformovalo i v globálním měřítku. Po třech dnech bylo lingam nutné dematerializovat. Dochované fotografie tohoto lingamu je možné získat v ašrámu – Centru Springen. Tyto fotky mají silný transformující a uzdravující účinek. Rovněž je uschovávána voda s podobnými účinky, do které byl lingam vložen. Zhmotnějí Hiranyagarbha lingamu bylo Swámím Vishwanandou opakováno i na ostrově Mauricius.

O: Jaké jsou účinky daršanu a přítomnosti Swámího Vishwanandy vůbec?

Raghudas: Po daršanu je dobré se odebrat na místo, kde budeme sami a v tichu udržovat mysl tichou a nevzrušenou. V tomto absolutním klidu bychom měli meditovat na Jeho formu a být vděční za toto výjimečné privilegium a štěstí zhlédnout Swámího Vishwanandu osobně. Pak dosáhneme plného účinku jeho požehnání. Tehdy můžeme vstoupit do klidu a přijmout dovršení Jeho sil. Jeho pouhý pohled, přítomnost způsobí, že Jeho energie plyne od Něho k nám. Jeho božská síla prozařuje celou naši bytost. Pokud hned namísto tiché meditace po daršanu začnete mluvit, může být tato vzácná energie promarněna a vrátí se tak k Němu, aniž by nám přinesla nějaký prospěch.

Každý, na koho Swámí Vishwananda pohlédne, se změní k lepšímu a získává novou sílu, která den za dnem postupně sílí. Na co On pohlédne, nezůstane nezměněno. Nikdy nepodceňujme prospěšné účinky Jeho daršanu a Jeho přítomnosti.

To, že Swámí Vishwananda mezi námi prochází a pohybuje se se vší skromností, je obrovským darem. Touží po něm Bohové Nejvyšších nebes a my tuto milost zde na Zemi můžeme přijímat. Nepochybujme o tom, že tento boží dar jsme dostali jako odměnu za duchovní zásluhy našich předchozích životů. Dokonce i nebeské bytosti trpělivě čekají na Jeho daršan. Tato obrovská požehnání, která máme možnost přijímat, se sama projeví ve správný čas. Tyto božské síly, které od Něho dostáváme, v nás pokvetou a přinesou ovoce. Není to nádherné? Nenechme si ničím vzít tuto jedinečnou příležitost.

Chtěl bych také dodat, že Jeho Světlu se můžeme otevřít kdekoliv a přijmout tak Jeho Daršan, i když budeme na druhé straně vesmíru. Je však pro nás mnohem jednodušší zažívat a přijmout Daršan osobně a využít tak Jeho příchodu na Zem. Nepromarněme tuto příležitost, která povznáší.

vishwananda7

Proč je důležité přinášet na Zemi Nejvyšší Světlo?

Raghudas: Toto Nejvyšší Světlo přináší na Zemi Mahavatár Babají, Swámí Vishwananda společně s dalšími současně žijícími Avatary a těmi, kteří s Nejvyšším Světlem na Zemi pracují. Je to velmi silné transformující Světlo, které působí poprvé v existenci Země několik málo let. Dříve se s tímto Nejvyšším Světlem na Zemi pracovat nemohlo, protože by byla přeskočena jistá vývojová lidská etapa. Nyní však přichází ten čas.

Někteří lidé jsou unavení životem, starostmi, stresovaní, nemocní, tápající, ponořeni v zoufalství a v nevědomosti se zájmem převažujícím o materiální požitky, svázáni svými závislostmi. Je v nich utiskováno jejich pravé vnitřní štěstí, pravá blaženost a skutečná svoboda, která je jinak lidským bytostem přirozená. Lidé mezi sebou válčí a bojují. Na jedné straně můžeme vidět nesmyslné materiální bohatství, na straně druhé bídu, smrt a násilí. Zde tedy přichází pomoc od Swámího Vishwanandy a Mahavatára Babajího. Pokud se lidstvo nachází v tomto zuboženém stavu, přichází Velký Avatár a s ním také ti, co s Nejvyšším Světlem pracují, aby pomohli a podpořili Pravdu, Lásku a dali lidstvu naději.

Raghudas: Povyprávím Vám ještě jeden příběh z dětství Swámího Vishwanandy

Když byl Swámí Vishwananda ještě malý chlapec, zatoužil jednoho dne po kokosovém mléku. Má ho velmi rád a chtěl uhasit v horkém dnu svou žízeň. V zahradě svého strýce si chtěl tedy utrhnout jeden z mnoha kokosových ořechů. Palma byla šťastná, že sám Pán přišel a žádal o ořech. Pro samotnou palmu to byl velký dar a s láskou zatoužila snést malému Vishwanandovi své plody k uhašení jeho žízně. Jeho strýc však byl svázán chamtivostí a nalhával malému chlapci, že ořechy na palmě nejsou zralé. V tu chvíli se projevila Božská síla a všechny ořechy z mohutné palmy do jednoho spadly k zemi. Strýcova chamtivost dostála hněvu. Avšak, jak by mohla příroda a všechny živly působit jinak, než v souladu s Božskou vůlí?

Zdroj: www.novoucestou.cz

knihy Sri Swamihi Vishwanandy, které byly přeloženy do češtiny:

 

 

Webové stránky Swamiho Vishvanandy: https://bhaktimarga.org/

Český blog věnovaný Swamimu Vishwanandovi: https://swamivishwananda-cz.blogspot.com/